Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Søerne

Hvordan er det med Tronsøen og Engsøen i forhold til Grindsted forureningen. Det kan du læse om her på siden

Hvordan er det med Tronsøen og Engsøen i forhold til Grindsted forureningen.

Søerne - Tronsøen

Tronsøen er en grundvandsforsynet sø uden tilløb og afløb. Området ved Tronsøen anvendes i dag rekreativt med stiforløb og naturfitnessområde. Søen er beliggende i forureningsfanen fra Banegravsdepotet og Fabriksgrunden. Søen forventes derfor, at være påvirket af de miljøfremmede stoffer, som er oplagret her.

Tronsøen er med baggrund heri omfattet af bade- og fiskeforbud, idet direkte kontakt med vand og søens sediment bør undgås.

Du kan finde både notat om kontrolmonitering af Tronsøen og Embedslægens udtalelse i Vidensbanken her på hjemmesiden. Evt link

Kort over naturfitness ved Tronsøen 

Søerne - Engsøen

 Grindsted Engsø er en kunstig sø anlagt i 1971 i et tidligere engområde i Grindsted ådal. Søen er 30 ha og har en gennemsnitsdybde på 1,5 meter.

Søen blev oprindeligt anlagt som en del af spildevandsrensningen af spildevand fra ”det blå system” fra det tidligere Grindsted værket. Søen fungerede frem til 1998 som renseanlæg for overfladevand og lettere forurenet spildevand. På grund af tidligere tiders udledning af spildevand er der ophobet kviksølv i søens sediment.

I dag er der alene tilførsel af grundvand, å-vand og vejvand til Grindsted Engsø. Søen har afløb til Grindsted Å i den vestlige ende, der sammen med Ansager Å danner Varde Å, som har udløb i Ho Bugt i Vadehavet.

Grindsted Engsø er omfattet af Vandområdeplan 2015-21. Søen har en moderat økologisk tilstand og opfylder dermed ikke målsætningen om god økologisk tilstand. Grindsted Engsø er en § 3 sø.

Du kan læse mere om kommunens arbejde med at forbedre søens tilstand her

Billund Kommune vedtog i 2009 et regulativ for Grindsted Engsø. Regulativet fastsætter regler for adgangen til og den rekreative anvendelse af søen.

Du kan læse hele regulativet her

Badning

Badning i Grindsted Engsø er ikke tilladt. Dette er besluttet i samråd med daværende embedslægeinstitution blandt andet på grund af sedimentets indhold af kviksølv.

Badeforbuddet gælder også for hunde. Hunde skal altid føres i snor, og færdsel med hunde skal til enhver tid ske under hensyntagen til det vilde dyreliv. Særlige hensyn skal tages i fuglenes yngleperiode.

Sejlads

Sejlads med ikke-motordrevne både er tilladt. Der er særlige regler for isætning og optagning. Se evt. mere herom i regulativet. Windsurfing, sejlads med vandcykler og lignende er ikke tilladt.

Fiskeri

Det er tilladt at lystfiske i Grindsted Engsø med gyldigt lystfiskertegn, der kan erhverves ved henvendelse til Grindsted Sportsfiskerforening. Det er ikke tilladt at omsætte, det vil sige sælge eller videregive, fisk fanget i Grindsted Engsø. Dette er fastsat i bekendtgørelse om forbud mod afsætning m.m. af fisk fanget i Grindsted og Varde åer m.v. undtaget er fisk fra dambrug, laks og ørred.

Stierne ved Grindsted Engsø

Ved Grindsted Engsø er der en række ruter, hvor du kommer forbi en række forskellige naturområder. Se ruterne på linket herunder. Der også etableret et opholdsareal med grill, hængekøje og platforme, hvor du kan nyde søen.

Ruter ved Grindsted Engsø