Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Forureningsfanen fra lossepladsen er nået frem til området ved Grindsted Å

Region Syddanmark har ved hjælp af geofysik og dybe boringer konstateret, at forureningen fra den gamle losseplads syd for byen er nået frem til området ved Grindsted Å. Forureningsfanen indeholder primært farmaceutiske stoffer og næsten ingen klorerede opløsningsmidler.

Gennem det seneste års tid har Region Syddanmark undersøgt den forureningsfane, der strømmer med grundvandet fra den gamle losseplads syd for byen og op mod Grindsted Å. Undersøgelsen er et led i den igangværende afklaring af, om lossepladsfanen udgør en risiko for åen. Gør den det, vil lossepladsen blive kategoriseret som en ny generationsforurening.

- Vi er nu så langt fremme med undersøgelsen af fanen fra lossepladsen, at vi kan slå fast, at nogle af stofferne i fanen kan spores hele vejen fra lossepladsen og frem til tæt ved åen, siger civilingeniør Jørn K. Pedersen fra Region Syddanmark. 

Regionen gennemførte i februar og marts 2021 en geofysisk kortlægning på et areal svarende til ca. 250 fodboldbaner. Geofysikken gav lidt populært sagt et digitalt billede af lossepladsfanen, som kunne anvendes til at placere dybe boringer så præcist i fanen som muligt.

- Geofysikken kombineret med vandprøver fra boringerne efterlader ingen tvivl om, at fanen er nået frem til området ved åen. Der er dog meget store forskelle mellem fanen fra det tidligere Grindstedværkets fabriksgrund nord for åen og fanen fra lossepladsen. Nord for åen er vinylklorid blandt de helt store problemstoffer. Vinylklorid finder vi kun i meget lave koncentrationer i fanen fra lossepladsen. Så vi kan med sikkerhed sige, at lossepladsfanen ligesom fabriksfanen ikke udgør nogen risiko for indeklimaet i boliger, lyder det fra Jørn K. Pedersen.

Svært at vurdere risiko for åen

Lossepladsfanen indeholder primært farmaceutiske stoffer. Næste skridt bliver at få vurderet om stofferne i lossepladsfanen udgør en risiko for åen.

Mange af de farmaceutiske stoffer – og nedbrydningsstofferne heraf – findes der ingen risikovurdering af. Derfor er det ikke så enkelt at afgøre om fx 10 eller 100 mikrogram per liter af et givent stof udgør en risiko for åen.

- Vi har allerede indledt en dialog med Miljøstyrelsen i forhold til næste skridt, som bliver at få udarbejdet en samlet risikovurdering for stofferne i fanen, forklarer Jørn K. Pedersen.

Håbet er, at vurderingen kan være færdig i løbet af det næste års tid. Herefter kan det afgøres, om der også skal ske en indsats over for forureningen i lossepladsfanen eller ej. 

Nyt borgermøde i juni

Den færdige rapport om fanen fra lossepladsen, forventer Region Syddanmark at modtage inden udgangen af maj. Herefter vil regionen i samarbejde med Billund Kommune invitere til et nyt borgermøde i byen for at præsentere de endelige resultater og den videre færd frem mod en afklaring af fanens risiko for Grindsted Å.

Mødet vil blive annonceret i lokale medier, på sociale medier og her på grindstedforurening.dk. Datoen for borgermødet bliver onsdag 8. juni 2022 kl. 19.00.

FAKTA om fanen fra den gamle losseplads:
Den gamle losseplads i Grindsted blev frem til 1970’erne brugt til deponi for både byens husholdningsaffald og affald fra byens virksomheder – herunder det tidligere Grindstedværket.

Værket deponerede både fast affald og spildevand fra produktionen. Regionens undersøgelser af selve lossepladsen har vist, at deponeringen først og fremmest er sket i et 32.000 kvadratmeter stort grubeområde på lossepladsen indeholdende omtrent 179.000 kubikmeter forurenet jord.

Fanen løber fra lossepladsen ind under boligområdet syd for Grindsted Å og frem til området ved åen.

Koncentrationen af vinylklorid er ca. 1.000 gange lavere i lossepladsfanen sammenlignet med fanen fra fabriksgrunden nord for åen.

Hovedparten af de farmaceutiske stoffer i fanen udgøres af stoffet sulfanilsyre, der tilhører gruppen af sulfonamider (antibiotika). Stoffet er målt i koncentrationer på op til ca. 5.000 mikrogram per liter i lossepladsfanen.