Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Nye undersøgelser af Grindsteds gamle losseplads

Region Syddanmark har netop valgt rådgiver til at gennemføre nye undersøgelser af det deponerede affald på lossepladsen. Undersøgelserne skal blandt andet bruges til at afklare, om der kan være en miljømæssig gevinst ved at gennemføre en oprensning af grubeområdet på lossepladsen.

Dansk Miljørådgivning A/S er efter et udbud blevet valgt som Region Syddanmarks rådgiver på en ny undersøgelse af Grindsteds gamle losseplads. Der skal udføres 40 korte boringer fordelt på hele lossepladsen, så det deponerede affald kan karakteriseres nærmere ved hjælp af kemiske analyser. Halvdelen af boringerne bores helt igennem affaldet og ned i det underliggende grundvand, for at jorden under lossepladsaffaldet også kan undersøges. Borearbejdet udføres af Kristian Rytter A/S, som har stor erfaring fra andre miljøsager med kraftig forurening.

- Fra arkivmateriale og gamle luftfoto ved vi, at der i den nordlige del af lossepladsen har været etableret gruber, hvor det tidligere Grindstedværket har deponeret en stor mængde flydende affald. Et af formålene med den nye undersøgelse er at få afgrænset grubeområdet og fastlagt den tilbageværende forureningsmængde. Dette er en forudsætning for at kunne afklare, om der kan være en miljømæssig gevinst ved at gennemføre en oprensning af grubeområdet, forklarer Jørn K. Pedersen, civilingeniør i Region Syddanmark.

Oprensningsmuligheder undersøges

Det er kendt, at grundvandsforureningen fra lossepladsen strømmer med grundvandet mod Grindsted Å, men det er uvist, om forureningen nogensinde vil nå frem til åen, eller om den vil være nedbrudt inden. Regionsrådet har imidlertid besluttet allerede nu at få undersøgt mulighederne for en oprensning af grubeområdet.

- Det er også et formål at undersøge mulighederne for i givet fald at gennemføre en oprensning og at redegøre for, hvilke yderligere undersøgelser der vil være nødvendige for at kunne planlægge og gennemføre de foreslåede løsninger. Forhåbentlig kan vi også komme tættere på, hvad en oprensning vil koste, siger Jørn K. Pedersen.

Inden borearbejdet igangsættes, vil Dansk Miljørådgivning A/S gennemføre en geofysisk undersøgelse af lossepladsen, som skal hjælpe ved udpegning af de konkrete boresteder. Borearbejdet forventes afsluttet i midten af november, og en rapport over undersøgelsernes resultater kan være klar i slutningen af januar 2020.

Sideløbende med undersøgelsen af lossepladsen har Region Syddanmark igangsat nye forureningsundersøgelser, som skal give større viden om, hvordan grundvandsforureningen fra blandt andet lossepladsen strømmer i grundvandet frem mod Grindsted Å og Engsøen.


Luftfoto-udsnit med lossepladsen fra 1971. De røde pile angiver grubeområdet.